facebook

УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

Думата телекомуникации има синоним в българския език и това е далекосъобщения. Те, заедно с пощите оформят сектора „Съобщения“. В исторически аспект тези понятия са свързани с пренасяне на съобщения – писмените чрез пощата, другите с алтернативни технически способи.

 

До преди около 25 години всички технически форми на общуване у нас като телефон, телеграф, радио, телевизия, предаване на данни, телеметрия, спътникови връзки и други се осъществяваха в аналогова среда. За всеки вид общуване се изграждаше специфичен канал с различна технология и апаратури. С нули и единици работеха само компютрите, чието начало бе дадено благодарение на гениалното хрумване на Джон Атанасов, вдъхновен от една лавица пълни и празни бутилки в крайпътно заведение в щата Айова.

 

Какво е днес?

 

Първата характерна особеност днес е, че с много малки изключения /УКВ-ЧМ радио/ всички други средства, включително и ново появилите се, използват цифрова среда с голяма степен на унифицираност относно стандартите, технологиите и апаратурата. Другата характерна особеност е, че всяко изделие на информационно комуникационните технологии /ИКТ/ е свързано в една или повече мрежи. Това важи и за хората, ползващи тези устройства. Всички, навсякъде, непрекъснато сме свързани в технологични и социални мрежи. Дълги години понятието networking имаше инженерно значение, днес почти никой не го възприема по този начин. Изкушавам се да перифразирам популярната мисъл на великия философ и математик Рене Декарт – Cogito ergo sum /мисля следователно съществувам/ в Junctus sum ergo sum / свързан съм, следователно съществувам/. Днес не само младите хора прекарват голяма част от битуването си в мрежите с непоклатимото чувство, че така е било и с техните прадеди.

 

Третата характерна особеност е, че за всички тези ИКТ устройства, мрежи и услуги съществува ясно изразена конкурентна среда, позволяваща ни да имаме винаги право на избор, на мигриране от един доставчик на друг, на терзания дали сме избрали най-евтиния, най-качествения или най-подходящия за нас. Всички тези мрежи и услуги са с качество и съдържание съизмеримо с най-развитите страни по света.

 

Следваща характерна особеност е пълна конвергенция между информационните технологии, телекомуникации и цифрови медии, която позволявам си да нарека „стандартна конвергенция“. И разбира се не на последно място по важност – глобализацията с помощта на Интернет и достъпа до огромна част от човешкото познание без ограничения от граници, политически режими, диктатури и разни „развити“ общества.

 

Могат да се очертаят трайни тенденции във времето за развитието на телекомуникациите, които ще бъдат и в основата на изкуствения интелект, за който се очаква, че ще доминира в развитието на човечеството през следващите 25 години. Вероятно на първо място това е дигитализацията във всички социални сфери каквато е и образованието. На наред с нея това са стопанските и нематериални системи в целия човешки живот. „Интелигентни“ стават къщите, градовете, колите, битовата техника. Показателно е, че и неодушевените участници в мрежата растат непрекъснато, като от Internet of Things преминаваме към Internet of Everything и гадаем какво ще е следващото разширение. Телекомите ще продължават да предоставят своите базови услуги, продукт на „стандартна конвергенция“, като ще предоставят и основата за всички други услуги, правещи ни електронно и информационно общество. Може би вече е време да говорим за „глобалната конвергенция“.

 

В ход е и значима промяна на интелигентността на „паяжината“ – www. За момента тя ни дава огромни възможности по отношение на фактологията, документацията и визуализацията. Това, което не е масово разпространено, е използването й за по-сложни задачи, свързани с анализа и синтеза на базата на лингвистичната семантика чрез текст или глас. Има сериозни индикации, че има значителен напредък в тази насока и че в близко бъдеще и тези технологии ще мигрират масово в гражданския сектор. В този контекст и висококачествен симултанен превод ще стане общодостъпен и масово използват.

 

Всичко споменато ще повлияе и на пазара на труда, чрез промяна на същността на човешката дейност. Имаме преструктуриране на професии, при което познати форми ще бъдат заместени от нови. Всичко това се случи за 25 години, можем да се опитаме да си представим следващите 25. Но за да бъдем напълно адекватни към промените трябва бързо да реформираме образованието без да се взираме в начално, средно и висше, а с ясното съзнание , че става дума за учене от детската градина до края на живота.

 

  

Антони Славински

 

 

 

Обратно към списъка