facebook

УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

КРЕДИТ

 

Кредитът представлява предоставянето на определен размер парични средства от страна на банката на нейните клиенти при определени условия, за определен период и срещу определено възнаграждение – лихви, такси и комисионни.

 

Основното делене на банковите кредити е в зависимост от кредитополучателя. Те биват кредити, предоставени на физически или на юридически лица. Според наличието на необходимост от предоставяне на обезпечение, те биват с обезпечение или без обезпечение. Обезпечението е актив, притежаван от физическо или юридическо лице, който се залага в полза на банката, за да се гарантира възстановяването на предоставените парични средства. В случай че кредитополучателят спре да погасява задълженията си, банката-кредитор придобива собствеността върху предоставения актив.

 

Кредити, предоставени на юридически лица

 

Кредитите, предоставени на юридически лица, сформират значителна част от кредитния портфейл на банките. От гледна точка на компанията, те представляват форма на привлечено финансиране, което според срокът на предоставяне, може да се раздели на краткосрочно и дългосрочно.

 

Основните краткосрочни банкови продукти за корпоративни клиенти са овърдръфт, кредитна карта, кредит за оборотни средства и кредитна линия. Овърдрафтът е продукт, които позволява при необходимост изтеглянето на сума над текущата наличност по разплащателна сметка, докато кредитната карта е сметка с предварително дефиниран лимит за кредитиране. Те са продукти, при които не се изискват предоставяне на обезпечение. Продукти с необходимост от обезпечение са кредитът за оборотни средства и кредитната линия. Кредитът за оборотни средства осигурява финансиране на текущите нужди на компанията. Усвояването може да е еднократно или на части в рамките на договорен срок и ясно дефинирана цел. Погашенията са на база на погасителен план и при условия, предварително договорени с банката. Кредитната линия има предварително одобрен лимит, а средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подаване на молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.

 

Основните дългосрочни банкови продукти, насочени към юридическите лица, са инвестиционните кредити, кредитите, свързани с мостово финансиране и финансиране по програми на Европейския съюз. Чрез инвестиционните кредити се финансират капиталовите разходи на компанията. Размерът на тези кредити често е по-висок от този на краткосрочните, което обуславя и по-комплексната процедура при отпускането им. Необходимо е обезпечение, както и бизнес план, и икономическа обосновка. Целта на събираната документация е да се докаже, че компанията знае: какво иска да купи; как да го използва, така че да генерира парични потоци; и може да възстанови заетите средства. Договорите за мостово финансиране и финансиране по програми на ЕС служи като гаранция за отпускането на средства. При постъпване на средствата от безвъзмездната финансова помощ (напр. ДФ „Земеделие“) се осъществява погасяване на главницата по кредита. Често при участието и спечелването на различни търгове, обществени поръчки или друго финансиране (мостово и по програми на ЕС) е необходимо издаването на банкова гаранция. Тя е неотменяем ангажимент на банка да плати определена сума, съобразно предварително договорени условия, в случай на неизпълнение на задължения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск. С издаването на банкова гаранция, банката се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума, съобразно предвидените в самата гаранция условия. Има възможност за сключване на рамков договор за издаване на банкови гаранции, което осигурява еднократно реализиране на предварителното проучване на клиента, анализа на документацията и учредяването на обезпеченията, в момента на договаряне на лимита. 

 

Кредити, предоставени на физически лица

 

На физическите лица се предоставят основно три типа кредити – овърдрафт, потребителски кредити и ипотечни кредити.

 

Механизмът на овърдрафта за физически лица е идентичен с този, на юридическите лица. Изискването е трудовото възнаграждение да се превежда по сметка в банката. Не е необходимо предоставянето на друго обезпечение. Овърдрафт би могъл да бъде отпуснат и при залог на налични депозирани средства.

 

Потребителските кредити в зависимост от размера се отпускат при различни условия. Могат да бъдат с или без предоставяне на обезпечение. Някои продукти изискват осигуряването на поръчител или на съдлъжник. Поръчителят е лице, което поема ангажимент да възстанови кредита, в случай че кредитополучателят е в невъзможност да изплаща задълженията си. Съдлъжникът на практика се явява солидарен длъжник по заем, отпуснат от дадена кредитна институция.

 

Ипотечен кредит е продукт, който предоставя средства на кредитополучателя в замяна на обезпечение – недвижим имот. Предоставеният имот се ипотекира в полза на банката. Средствата биха могли да се използват както за покупка на нов имот (най- често жилище), така и за основен ремонт на вече притежавано имущество.

 

Продуктовата гама и условия варират значително от банка да банка. Параметрите по кредитите зависят и от кредитния рейтинг, който оценя платежоспособността на потенциалния клиент.

 

 

Димитрова, Р. (2011). Банки и банково обслужване. Ромина, София

 

Екатерина Цветанова

 

 

 

 

 

 

Обратно към списъка