facebook

УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ДОМАКИНСТВО

 

Понятието идва от household – основна потребителска единица в пазарната икономика, състояща се от потребител (индивид или семейство) или група потребители, които разполагат с общ зададен бюджет, споделят общо жилище и прехрана. В доминираното от пазара стопанство домакинството, което във всеки определен момент разполага с фиксирани финансови ресурси, е принудено да избира вариант за използването им, така, че в максимална степен да бъдат удовлетворени неговите разнообразни потребности от стоки и услуги. Икономическата наука обяснява как „рационалното“ домакинство се справя с този проблем. Изборът се оприличава на решаването на задача за избор на максимално полезна потребителска кошница (съвкупност от необходими и желани блага) при наличието на бюджетно ограничение. То изразява границата, до която могат да се простират разходите на домакинството, предопределени от зададения доход и равнището на цените на благата. да носи максимална полезност. Доказва се, че в условията на съвършена конкуренция задачата има решение, което дава възможност за ефективно използване на наличния доход при зададеното равнище на конкурентните цени на благата.

 

В края на ХIХ и началото на ХХ век позитивната икономическа теория анализира проявените към момента „несъвършенства“ на капиталистическото пазарно стопанство, определяни като „несъвършена конкуренция“ (монопол, олигопол, монополистична конкуренция), невъзможност за осигуряване на блага за колективно потребление (публични/обществени), несправедливост при разпределението на доходите и богатството и др. Възниква и се налага идеята за централизирана намеса на държавата в икономиката за корекция на несъвършенствата чрез създаване на институции и провеждане на адекватни политики. От този момент понятието „домакинство“ получава все по-нарастващо значение и се използва като единица за изследване не само в икономиката, но и от редица обществени науки – социология, политология, право, публична администрация и др.

 

Домакинството се превръща в основна статистическа единица и се определя (в съответствие с регламенти на ООН и ЕС) като едно или повече лица, които живеят заедно в едно жилище или част от него, имат в определена степен общ бюджет и се хранят заедно, независимо от родствените връзки помежду им. Събира се информация за потребителските разходи за блага, част от които имат характера на публични, за доходи, имущество и т.н. На тази база се провежда анализиране на жизненото равнище, изчисляване на индекса на потребителските цени, измерване на равнището на инфлация, изследва се бедността и се разработват политики за минимално равнище на работната заплата и гарантиране на минимален доход, компенсаторни мерки за развитие на региони и отрасли, система за социална защита, за влияние върху пазара на труд и данъчната система.

 

За държавната власт домакинството като единица е важно както за провежданата социално-икономическа политика, така и при преброяването на населението и жилищния фонд на територията на съответната национална държава. В тази връзка различават обикновено (частно) домакинство и институционално (колективно) домакинство. Последното е образувано от лица, на които потребностите от храна и жилище се удовлетворяват от учреждения/институции. Към колективните домакинства се отнасят домовете за стари хора и деца, за инвалиди, затворите, болниците, манастирите и т.н.

 

За социологията домакинството представлява интерес от гледна точка на решенията на членовете на домакинството за ролите при разделението на труда помежду им. От една страна, това е необходимостта от допълнителна заетост на трудовия пазар за осигуряване на допълнителен доход. От друга страна, организиране и участие в производствени дейности вътре в домакинството като отглеждане на растения и животни за вътрешно потребление. На следващо място е разпределяне на труда за дейности, които ще осигурят потреблението – приготвяне на храна, грижа за деца, ремонти, почистване и т.н. Изучаването на домакинството през тази призма позволява идентифицирането на проблеми между мъжете и жените, между поколенията и др.

 

Голямата роля на домакинството в съвременния свят обуслови относителното обособяване в икономическата теория на направление „Икономика на домакинството“ (New Home Economics), развито от представителите на Чикагската икономическа школа Хари Бекер и Якоб Минцер. В рамките на Икономиката на домакинството се анализират всички решения, които домакинството е принудено да прави в реалния свят. Наред с потреблението и спестяванията, се изучава предлагането на труд и разпределението на времето като работно, свободно и за домашен труд. Включва се решението за раждане и отглеждане на деца; търсене на здравни услуги; взаимоотношенията между поколенията, в т.ч. грижата за възрастните; създаването на семейство, женитба, съжителство или предпочитание за независимост, избор на партньор; развод и раздяла и последващи трансферни плащания; финансови връзки между членовете на домакинството; макроикономически аспекти, свързани с икономическото развитие на страните и регионите.

 

Сабина Ракарова

 

 

Обратно към списъка