facebook

УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

АГЛОМЕРАЦИЯ

 

(Agglomeration) – в общ план означава процес на събиране в една маса. Струпване заедно на едно място. По произход терминът е икономически, до голяма степен е синонимен на централизация.

 

Основната теза е, че фирмите и ресурсите могат да се възползват от предимства и резултати, които възникват, когато са разположени близо едни до други, дължащи се на икономията на ресурси и икономията на транспортни разходи. Различаваме две основни категории на агломерация: икономия от урбанизацията и икономия от локацията. Икономията от урбанизация се дължи на споделеността на общата инфраструктура и намиращото се на едно място население. Търговските центрове са добър пример за това. Въпреки че магазините в тях може да не са свързани, разполагането им близо един до друг им дава възможност да използват една и съща инфраструктура: сгради, паркинги и други общи части. Икономията от локацията се получава вследствие на близостта на предприятия, които се кооперират помежду си, ускорявайки междуотрасловите си връзки. Например разполагането на ресторант в близост до голяма хранителна верига, голям туристически център, полицейско управление и център на градския транспорт улеснява изхранването на голям брой туристи, осигурява транспортирането им и гарантирането на тяхната сигурност.

 

В геологичен смисъл означава масата на големи вулканични фрагменти, свързани от топлина.[1] В металургията означава свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.[2]

 

В географски план, териториално – икономическо образувание с висока степен на ефективност и интеграция на своите елементи. Възниква на основата на голям град, или група териториално обединени градове, свързани чрез различни по интензитет икономически и социални връзки. Отличава се с голяма плътност и подвижност на населението и висока степен на концентрация на производствени и инфраструктурни обекти. Оказва решаващо преобразуващо влияние върху окръжаващата територия. В отделни случаи може да се наблюдава само като форма, но не и като система. Например Берлин, като столица на ГДР и Западен Берлин, като форма представляваха единна агломерация, но принадлежаха към различни териториални и социално - икономически системи.

 

Процесът на деконцентрация на промишлеността от крупни агломерации се нарича дегломерация.

 

Агломерационен ефект се получава в резултат на съвместното разполагане на локационни обекти и нараства с увеличаването на степента на тяхната съвместимост.

 

 

Десетте най-големи агломерации в света[3]

 

АГЛОМЕРАЦИЯ - Десетте най-големи агломерации в света

 

„В Закона за защита от шума в околната среда е предвидено министърът на регионалното развитие и благоустройството да организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите. Регистърът се изработва с цел документиране на основните характеристики на агломерациите. Съгласно този закон за агломерации се приемат населените места с население над 100 000 жители. Към момента населените места, които отговарят на това изискване са градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.

 

 

Регистърът на агломерациите включва основни данни за агломерациите – име, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – ЕКАТТЕ, местоположение, площ в строителни граници, население, гъстота на населението, защитени територии, паркове, основни трасета на първостепенната улична мрежа, жп линии, трамвайни линии, летища, пристанища. Необходимите данни за съставяне на регистъра са предоставени от кметовете на съответните общини по искане на министерство на регионалното развитие и благоустройството.

За агломерациите се разработват стратегически карти за шум в околната среда. Те определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората. За управление, предотвратяване и намаляване на шума в агломерациите се разработват планове за действие.

Ежегодно до края на февруари в съответствие с регистъра, министърът на регионалното развитие и благоустройството определя агломерациите, които подлежат на разработване на стратегически карти за шум и планове за действие и незабавно уведомява съответните общински органи за необходимостта от тяхното разработване.“[4]

 

 

Людмил Георгиев

 

 

_________

[1] https://en.wiktionary.org/wiki/agglomeration, отворен на 21.11.2016 г. в 20:42 ч.

[2] http://rechnik.info/%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F, отворен на 22.11.2016 г. в 7:47ч.

[3] http://www.nauchensviat.eu/2012-03-17-19-53-51/2012-03-17-19-55-01/deset-nai-golemi-aglom-.html отворен на 04.03.2017 г., 16:32 ч.

[4] http://www.regag.eu/ отворен на 22.11.2016 г. в 8:28 ч.

 

 

Обратно към списъка